» بازاریابی ویدیویی

بازاریابی ویدیویی

بازاریابی ویدئویی چیست ؟

بازاریابی ویدیویی در شبکه های اجتماعی (SVM)جزءی از یک برنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه است که به منظور افزایش مشارکت مخاطبان ازطریق فعالیت اجتماعی پیرامون یک ویدیو معین طراحی شده است. دریک کمپین بازاریابی ویدئویی اجتماعی موفق،محتوا،راهبرد توزیع وابزارهای خود-بیانی مجتمع می‌شوند،که به کاربران این امکان را می‌دهندکه “صدای خودرابه یک قطعه محتوااضافه کنند” و یاارزشی را برای آن باز ایجادنمایند- وسپس آنرا در محافل اجتماعی خود به میزان بیشتری انتشار دهند. ویدئوی اجتماعی به طورمعمولازیکاثرهالهای حاصل از “تأثیرگذاران” یک گروه اجتماعی معین بهره می‌گیرد. بازاریابی ویدیویی اجتماعی (SVM) از نظریه مصرف کننده – فرهنگ،نظریه اقتصادی ونظریه اجتماعی حوال روانشناسی به اشتراک گذاری استفاده می‌کند. بازاریابی ویدیویی اجتماعی با بازاریابی اجتماعی تفاوت دارد، که هدف آن تأثیرگذاری بر رفتاربرای یک خیراجتماعی است.
ناشران رسانه های و صاحبان حقوق محتوا،ویدیوهای اجتماعی را ازتلویزیون،خوراکهای ویدئویی زنده ومحتوای از پیش ضبط شده برای ایجاد مشارکت و تعامل بر روی شبکه های اجتماعی تولید وتوزیع رسانه هاایجادمی‌کنند. آنهاازنرم افزارویرایش ویدئودرزمان واقعی برای ایجادبلافاصله وآنی و به اشتراک گذاری فیلمها و ویدئوهای اجتماعی درفرمتهای بومی مانندویدئوی عمودی برای اسناپ چت و ویدئومربعی برای اینستاگرام استفاده می‌کنند.

تمایز بازاریابی ویدئویی با بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویدئویی ازبازاریابی ویروسی متمایزاست که با ماهیت خودتکرارکننده هم “به یادآوردنی وهم به قدر کفایت” محتوای جالب توجه به شکل دقیق تری هماهنگ و تنظیم شده است. برخلاف ویدیو ی ویروسی که موفقیت به طورمعمول صرفابرمبنای نرخ برقراری ارتباط یاتعدادبرداشتهامحاسبه می‌شود،ویدئوی اجتماعی منوط بربه کارگیری یک ارتباط عمیقترمتکی به قراین بین به اشتراک گذارنده وگیرندهاست.
به دلیل وجود علاقه مشترک یااحساس اعتمادبین فرستنده(ها) وگیرنده (ها)،ویدیوهای اجتماعی به طورمداوم درحال تبادل و جریان هستند. فیلمهای(ویدئوهای) اجتماعی باعث رخداد گفتگوهایا به صورت یک رابطه یک یایک یا یک رابطه یک – به – چند می‌شوند،درحالیکه نظرات وتعاملات به صورت تجمعی شکل می‌گیرند،به جای این که درمسیریکطرفه،همانندیک ویدیوی ویروسی روی دهند.